Muke po baznim stanicama u Biogradu na Moru: A tko je krivac za njihovo postavljanje?

Dobili smo još dvije fotografije (prva je zgrada pošte koju smo nedavno objavili) za koju pošiljatelj tvrdi da su dokaz kako se usred Biograda na Moru radi infrastruktura za postavljanje 5G bazne stanice. Najnovije dvije fotografije Romana Morožina su zgrada pošte na Trgu hrvatskih velikana broj 30 u Biogradu na Moru. Na slici sa stražnje strane zgrade pošte jasno vidi da se ondje nalazi malo jača i robusnija čelikom isprepletena konstrukcija.

Ako se malo bolje zagledate, jasno se ova bazna stanica ističe ističe na krovu zgrade pošte.

K tome još, Goran Milanović na Facebook stranici Biograjski.com tvrdi kako je prije nekoliko mjeseci bila rasprava o tome kako su dvije bazne stanice postavljene na hotel Albamaris dok je još bila u vlasništvu Veleučilišta Baltazar Krčelić iz Zaprešića. Lokacija je ovo niti 100 metara od biogradske srednje škole i  i vrtića privremeno smještenog u hotelu Adria. I navodno su te bazne stanice ondje skrivene limom.S pandemijom koronavirusa narasla je potreba za kvalitetnijom mobilnom i online komunikacijom. Izgradnja baznih stanica jedan je od najvažnijih dijelova komunikacijske infrastrukture koja to omogućava. Gotovo svi građani Biograda na Moru slijede upute #ostanidoma, jedino su, kako se čini, teleoperateri u akciji.

Izgradnja baznih stanica, osobito na način na koji se to u Biogradu na Moru radi, izbjegavanje konkretnih odgovora i bez znanja građana,  blago nailazi na otpor. Ljudi se boje za svoje zdravlje. Smatraju da su ugroženi koronavirusom, ali i elektromagnetnim značenjima.

Od Hrvatskog telekoma dobili smo vrlo općenit odgovor, iako smo ih pitali konkretno za najnovije radove u Biogradu na Moru:

„Sve informacije o 5G mreži možeš provjeriti ovdje: https://bit.ly/2wR1cQX.
Kao što je navedeno na toj stranici, testno uvođenje 5G mreže će biti izvršeno na području Samobora, Krka i Osijeka.“

Prema Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih zračenja, koji je donijelo Ministarstvo zdravlja, na stambene zgrade ili one koje su poslovne namjene, na škole, ustanove ranog i predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, domove za starije i nemoćne, smještajne i turističke objekte te dječja igrališta, ne bi se smjele postavljati bazne stanice, jer su mjesta povećane osjetljivosti.

Isto tako, mobilnim operaterima su za postavljanje baznih stanica potrebne uporabne dozvole koje izdaje Odjel za zaštitu od zračenja Ministarstva zdravlja.

„Sukladno Zakonu o prostornom uređenju, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) te županije i Grad Zagreb, kao nositelji planiranja na svom području, određuju lokacije i druge uvjete gradnje antenskih stupova, prihvata i elektroničke komunikacijske infrastrukture, uz sudjelovanje i mišljenje HAKOM-a. U navedenim postupcima odlučivanja o uređenju prostora, građani sudjeluju putem javnih rasprava.“, kazali su iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u poveznici.

Dodali su i to da je Zakonom o elektroničkim komunikacijama određeno da je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) nacionalna regulatorna agencija za obavljanje regulatornih i inspekcijskih poslova u svezi s elektroničkim komunikacijama, te kao javnopravno tijelo s javnim ovlastima utvrđuje posebne uvjete i izdaje potvrdu glavnoga projekta za antenske stupove i prihvate. Također su napomenuli da investitori, odnosno mobilni operatori, moraju prijaviti početak građenja, osigurati stručni nadzor građenja te ishoditi uporabnu dozvolu.

O svemu tome što je prethodno navedeno mi nemamo blage veze. Ali kad sve to uzmemo u obzir, ispada da su sve bazne stanice o kojima ovdje govorimo postavljene u dosluhu s čelnim ljudima Grada Biograda na Moru.

Čitali smo i „O D L U K U o donošenju 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Biograda na Moru“ od 3. listopada 2019. godine gdje na stranici 21. u Članku 70. gdje piše:

„Članak 132. mijenja se i glasi: Nova elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova, određuje se planiranjem koridora primjenjujući sljedeća načela:

  • za velike gradove, gradove i naselja gradskog obilježja: podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina
  • za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno slijedeći koridore prometnica. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, može se planirati i izvan koridora prometnica vodeći računa o pravu vlasništva.

Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova, moguća je dogradnja, odnosno rekonstrukcija te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatera.

Preporuka je da više korisnika koristi zajedničku elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu radi zaštite okoliša i racionalnog korištenja prostora. Lokacije za njihovu gradnju određuju se uz poštivanje općih uvjeta i vodeći računa o zaštiti:

  • užeg obalnog pojasa namijenjenog rekreaciji;
  • na udaljenosti od postojećih građevina u skladu s propisima i normativima;
  • zona prirodnih i kulturnih dobara;
  • da ne smanjuju kvalitetu vrijednih vizura.

Nova elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, određena je planiranjem baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim rešetkama i/ili jednocjevnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija, vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatera – koncesionara, gdje god je to moguće.“ Itd.

O tome postavlja li se u centru Biograda na Moru infrastruktura za 5G bazne stanice možemo samo nagađati.