Men’ se čini da fali prostora za nesmetan prolaz pješaka na nogostupu u Ulici dr. Franje Tuđmana u Biogradu na Moru

Pomalo smo naučili živjeti u epidemiji koronavirusa, život  se  vratio, kafići normalno rade, šetnje su poželjne. U Biogradu se zaista može lijepo prošetati, no što kad su nogostupi  neuređeni a šetnja nesigurna, pa se pretvori u katastrofu? Jedna gospođa u poznim godinama nedavno je pala na oštećenom nogostupu i slomila ruku. To je u 21. stoljeću uistinu žalosno. Obzirom koliko plaćamo komunalnih doprinosa smatramo da zaslužujemo sigurne nogostupe i uređene ceste. Uostalom, oni su na neki način slika i prilika grada u kojem živimo. Žalosti činjenica da po tome pitanju problema ima napretek.

Nedavno smo pisali o nedostatku nogostupa u Ulici Ruđera Boškovića i rupetini na dijelu ceste koja spada u frekventnije s obzirom na blizinu trgovinskih centara.

Sada smo se spustili malo niže, Ulicom dr. Franje Tuđmana.

Prema fotografiji koju imate ispred sebe vidimo na primjeru jedne reprezentativne ulice, one kojom se ulazi u grad, one koja vodi do poluotoka i stare gradske jezgre, ona kojom se pješice dolazi na plažu…da nešto s tim nogostupom ne štima. Na kritičnom mjestu s jedne strane prolaz priječi stablo, s druge strane ogradni zid koji je izgrađen prije nekoliko mjeseci. Sasvim je bizaran prizor i prolaz, osobito za prolaz dječjim kolicima.

Dakle, sporno mjesto nalazi se u Ulici dr. Franje Tuđmana na mjestu ispod semafora, kod zgrade Uglovnice, preko puta osnovne škole…Nogostupa je malo i oštećen je, a i ono što ga ima nedovoljno je da se mimoiđu dva prolaznika.

Po tom pitanju Zakon o sigurnosti prometa na cestama je jasan.

U članku 36. navedenog Zakona definirano je koliko prostora mora ostati za nesmetan prolaz pješaka.

Tako u Zakonu piše da se javna cesta i njezin zaštitni pojas, odnosno kolnik i nogostup ili njihovi dijelovi, ne smiju se zauzimati ili oštećivati osim u slučaju opasnosti, izvođenja radova ili u drugim prilikama propisanim istim tim Zakonom. Kazna za fizičku osobu koje se ne pridržava toga je 500 kuna.

Nadležna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz prethodnu suglasnost policijske uprave, može odobriti zauzimanje dijela nogostupa (ogradama, stolovima i stolicama, štandovima, kioscima i sl.) pod uvjetom da se time ne smanjuje preglednost i da je za nesmetan i siguran prolaz pješaka ostavljena površina nogostupa širine najmanje 1.6 m.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.

Za prekršaj iz ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Eto, lijepo je sve napisano u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Kazne nisu neke drakonske da bi se netko od njih prepao. Najviše je pak kažnjena osoba koja se na ovakvim nogostupima ozbiljno ozlijedi.

U „Strategiji razvoja grada Biograda na Moru 2013. – 2020.“ pod naslovom „Cestovni promet“ piše:

„Prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste (NN. 25/98) područjem Grada Biograda na Moru prolaze sljedeće javne ceste koje imaju karakter državne ceste: − dio državne ceste D 8 (Jadranska turistička cesta – JTC) koja međusobno povezuje gradove: Rijeka, Zadar, Split i Dubrovnik i duž ovog područja prolazi u smjeru sjeverozapad-jugoistok, − dio državne ceste D 503 koja prolazi središnjim dijelom ovog područja u smjeru jug- sjever prema gradu Benkovcu. Najznačajnije prometnice za prometno povezivanje samog Grada Biograda na Moru s ostalim dijelovima Zadarske županije, odnosno Republike Hrvatske, su državne ceste D 8 i D 503. Državna cesta D 8 prolazi sjevernim rubom grada i duž ovog područja ima relativno povoljne tehničke elemente. Tijekom 1996. godine ova državna cesta je rekonstruirana, zamjenom kolničke konstrukcije i izvršeno djelomično poboljšanje tehničkih elemenata trase. Državna cesta D 503 ulazi iz smjera Benkovca u samo središte grada do trajektnog pristaništa, te obuhvaća Ulicu kralja Petra svačića, Dr. Franje Tuđmana i Zagrebačku ul. Promet na ovim prometnicama, naročito na D 8 (Jadranska turistička cesta), je intenzivan i raznovrstan, jer se preko njih odvija tranzitni međuregionalni, regionalni i lokalni promet. Spoj ovih dviju državnih cesta izveden je kao raskrižje s petljom u dvije razine, čime su izbjegnute konfliktne situacije. Veći dio ostalih javnih cesta koje imaju karakter županijskih i lokalnih cesta na području Grada Biograda na Moru, minimalnih su profila i nepovoljnih tehničkih elemenata. Postojeća kolnička konstrukcija je dotrajala, a uglavnom nisu izgrađeni ni nogostupi duž istih.“

U dokumentu je naveden jedan od strateških ciljeva „Strateški cilj 4: Uređenje prostora i dovršenje javnih infrastrukturnih sadržaja sukladno razvojnim potrebama stanovništva“, gdje se navodi:

„Komunalna i prometna infrastruktura bitan su preduvjet za razvoj poduzetničkih aktivnosti – investicijski razvoj u gospodarstvu i za podizanje standarda građana. Sustav vodovodne i kanalizacijske mreže potrebno je uskladiti s razvojnim potrebama gospodarstva i životnim potrebama građana. Prometna infrastruktura u fazi je značajnih novih ulaganja i nameće se potreba hitne analize regulacije prometa i objedinjavanje nerazvrstanih, županijskih i državnih prometnica u Biogradu na Moru i njegovom okruženju na efikasnost planiranih rješenja. Sukladno potrebama stanovništva potrebno je osigurati sve pretpostavke za razvoj socijalne infrastruktura, kao i za uređenje prostora i zaštitu okoliša sukladno načelima održivog razvoja.“

U razradi mjera prema prioritetima, gdje je prioritet „4.1. UNAPRJEĐENJE PROMETNE I TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE“ nalazimo:

„Izgradnja i rekonstrukcija Državnih, Županijskih i Lokalnih cesta

4.1.2 Reorganizacija prometa i uređenje pojedinih raskršća

4.1.3 Dislokacija autobusnog kolodvora

4.1.4 Uvođenje gradske prijevozničke mreže

4.1.5 Razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture za potrebe brzog interneta, te fiksne i bežićne telefonije

4.1.6 Uređenje dodatnih parkirališnih prostora i garaža

4.1.7 Uređenje šetnica i pješačkih staza i pješačkih zona

4.1.8 Uređenje pristaništa velikih brodova

4.1.9 Izgradnja i opremanje heliodroma“

Itd.

Izvor: „Strategija razvoja grada Biograda na Moru 2013. – 2020.“

Zakon o sigurnosti prometa na cestama