Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru

U Narodnim novinama (Dio NN: Oglas; Izdanje: NN 47/2020; Broj oglasa u izdanju: 2056; Stranica utiskanog  izdanja: 9; Datum tiskanog izdanja: 17.4.2020.) oglašen je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru čiji sadržaj prenosimo u cijelosti:

Urbroj: 01-202/2020 od 15. IV. 2020.    (2056)

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/2018), te članka 25. Statuta Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru, Upravno vijeće Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru, na sjednici održanoj 15. travnja 2020. godine, donijelo je odluku broj: 05-3/1/4/2020 o raspisivanju

NATJEČAJA

za izbor i imenovanje ravnatelja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.

 1. Kandidat za ravnatelja mora ispunjavati, sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 1. Kandidat je obavezan dostaviti program rada i razvoja Bolnice za mandatno razdoblje za koje se bira.
 2. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
 3. Uz prijavu/zamolbu koja mora biti vlastoručno potpisana, treba priložiti sljedeće dokaze:

– diplomu o završenom studiju iz točke I.,

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda mirov. osig.)

– vjenčani ili rodni list i sl. (ako osobni podaci nisu istovjetni na priloženim dokumentima)

– domovnicu,

– rodni list i

– životopis.

 1. Ravnatelj se imenuje za mandatno razdoblje od četiri godine.
 2. Svi dokazi prilažu se na hrvatskom jeziku skupa s prijavom/zamolbom.
 3. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu, te druge potrebne dokaze propisane zakonima kojima se pozivaju na to pravo.
 4. Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 5. Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.
 6. Mole se kandidati da prilože preslike tražene dokumentacije jer se dokumentacija ne vraća, osim na osobni zahtjev i to u roku od 30 dana od dana objave odluke. Izvornike dokumenata izabrani kandidat dužan je donijeti pri sklapanju ugovora.
 7. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave.
 8. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
 9. Do donošenja odluke o odabiru kandidata Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti, bez obrazloženja.
 10. Telefon za kontakt: (023) 206-096.
 11. Prijave se podnose na adresu: Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru, Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru – Upravnom vijeću, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja«, u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 12. Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja bit će objavljeni na web-stranici bolnice (www.ortopedija-biograd.hr), pod rubrikom natječaji, u roku od 45 dana od dana zaključenja natječaja.

Specijalna bolnica za
ortopediju Biograd na Moru

Izvor: Narodne novine