Novo zapošljavanje u biogradsku Gradsku upravu: posao komunalnog izvidnika možete dobiti i sa završenom osnovnom školom?!

Na sam Badnjak ove godine, 23. prosinca u 12 sati i 33 minute, na službenim mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru osvanuo je „JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto namještenik/ca IV. vrste – komunalni izvidnik – 1 izvršitelj/izvršiteljica“ koji potpisuje Drina Bešenić. Osim na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru, natječaj je oglašen u Narodnim novinama te na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru. U natječaju se traži jedan izvršitelj ili izvršiteljica s nižom stručnom spremom ili završenom osnovnom školom uz poznavanje rada na računalu i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Prvo, na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj početkom travnja ove godine  zbog suočavanja s posljedicama pandemije uz usvojene mjere za pomoć gospodarstvu prošle su zaključak i odluka o rigoroznoj štednji u cijeloj državnoj upravi, no iste su preporučene gradovima i općinama. „Zabranjeno je novo zapošljavanje, te prijem službenika i namještenika bez obzira na izvore financiranja. Zabranjuje se i sklapanje ugovora o djelu“, između ostalog stoji u spomenutoj odluci.

No unatoč spomenutoj preporuci ili zabrani Grad Biograd na Moru baš uoči blagdana  oglašava natječaj za jednog izvršitelja i to – na neodređeno vrijeme.

Čitatelj koji nas je upozorio na ovaj natječaj a želi ostati anoniman drži da je problem s ovim natječajem, osim što je oglašen uoči Božića dok vrijedi zabrana novih zapošljavanja u javne službe i to što rijetko tko u ovome gradu nema bar srednju školu, pa pretpostavlja, prema naznačenim uvjetima kojima se u natječaju mora udovoljiti, da je ovo na neki način nekome namjerno namješten natječaj, kupovanje glasova uoči lokalnih izbora i novo uhljebljivanje u biogradsku Gradsku upravu.

„Je li to znači da se diplomirani fakultetski obrazovani mladići i djevojke koje je ovaj grad novcem građana stipendirao ne smiju prijaviti jer su greškom grada i sebe osobno krivi što su prekvalificirani?“, pita se naš čitatelj dok nam potom skreće pažnju da je Zakonom o komunalnom gospodarstvu u Čl. 111 propisano da je za radno mjesto komunalnog redara propisano minimalno završeno gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno obrazovanje.

„Koja je svrha radnog mjesta koje nema nikakve ovlasti vođenja upravnih ili prekršajnih postupaka jer nije isto propisano zakonom, osim kupovine glasa.“, zaključuje  naš čitatelj.

Malo smo istražili natječaje pomoću kojih se u brojnim drugim gradovima i općinama zapošljavaju tzv. komunalni izvidnici. Prema javno dostupnim podatcima u svemrežju – za isto radno mjesto, primjerice, u Gradu Zagrebu, Privlaci, Gračacu ili na Hvaru, mahom se traži srednja stručna sprema i određeno radno iskustvo, najčešće od godinu, dvije, što im je nekakvo standardno mjerilo za radno mjesto komunalnog izvidnika i za poslove koje obavlja.

Vezano za ovu problematiku zatražili smo i dobili pojašnjenje Ante Fuzula, nezavisnog gradskog vijećnika Grada Biograda na Moru, koji kaže:

„Na sjednici održanoj dana 5. studenog 2020. godine Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru je donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika (objavljeno u Službenom glasniku grada Biograda na moru broj 8/2020) kojom je predvidjelo radno mjesto komunalnog izvidnika, no u istoj je predvidjelo 2 radna mjesta komunalnog izvidnika i to jedno sa koeficijentom 2,20, a drugo sa koeficijentom 2,15. Navedena radna mjesta su u skladu s Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (Narodne novine 74/2010) no prema istoj nije se predvidjelo da se za navedeno radno mjesto može zaposliti izvršitelja sa nižom stručnom spremom od srednje stručne spreme. Naime, u samoj Uredbi predviđeno je radno mjesto komunalnog izvidnika koje je svrstano u radna mjesta IV. Kategorije, namještenici II. potkategorije, razine 1., klasifikacijskog ranga 11. a za kojeg je predviđena srednja stručna sprema.“

Slijedi copy/paste spornog natječaja:

„UR.BROJ:2198/16-03/1-20-2
Biograd na Moru, 17. prosinca 2020. godine

Na temelju članka 17., članka 19. stavaka 1. i 4. u vezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto

– namještenik/ca IV. vrste – komunalni izvidnik – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Posebni uvjeti:
– niža stručna sprema ili osnovna škola,
– poznavanje rada na računalu i
– posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Namještenik/ica se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web – stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr).
Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.
Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na web-stranici Grada Biograda na Moru, www.biogradnamoru.hr najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidat/kinja su dužni/e priložiti:
• životopis
• presliku osobne iskaznice ili domovnice
• dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
• dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (original, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog Natječaja)
• dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava)
• preslik vozačke dozvole za upravljanje vozilima „B“ kategorije.
• izvornik vlastoručno pisane izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(izjavu nije potrebno ovjeravati).

U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta, broj telefona/mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte, isključivo za potrebe postupka), i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornici (originali) isprava.

Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijmu.
Kandidat koji ima pravo na prednost kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na Natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da nije zaposlen. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po zakonu o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, dužni su dostaviti dokaze iz članka 103. navedenog Zakona, a potrebni dokazi su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom na adresu:Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru, s naznakom „za Natječaj – namještenik – komunalni izvidnik – NE OTVARAJ“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Pročelnica
Drina Bešenić, struč. spec. oec.“

Izvor: Grad Biograd na Moru