Objavljen natječaj za izbor i imenovanje direktora/icu Društva – jedinog člana Uprave Društva JANKOLOVICA d.o.o. – za zbrinjavanje otpada

Na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru, te u tiskanom izdanju Zadarskog lista, objavljen je u četvrtak, 29. listopada 2020. godine, jedan javni natječaj –  „Natječaj za izbor i imenovanje direktora ili direktorice Društva – jedinog člana Uprave Društva Jankolovica d.o. – za zbrinjavanje otpada“.

Javnost je za ideju osnivanja trgovačkog društva Jankolovica d.o.o. doznala u medijskim napisima nakon održane povijesne i prve elektroničke sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda u svibnju 2020. godine. U Zadarskom listu, naglavno na ovu temu, 13. svibnja 2020. godine navodi se:

„Osniva se i trgovačko društvo Jankolovica d.o.o. za zbrinjavanje otpada, sakupljanje, prijevoz, trgovanje, recikliranje građevinskog otpada, kompostiranje i drugo. A kako će lokalne jedinice s područja bivše Općine Biograd moći imati maksimalno 25 posto vlasništva, preostalih 75 posto bit će dionice i bit će na burzi što će biti prvi slučaj u Hrvatskoj za trgovačko društvo, odnosno za poduzeće za zbrinjavanje otpada.“

Poštovani čitateljice i čitatelji, ukoliko smatrate da udovoljavate uvjetima natječaja, ne dajte se smesti preprekama. Premda internetski portal Poslovna.hr (koji se reklamira kao vodeća hrvatska poslovna tražilica) navodi da je direktor trgovačkog društva Jankolovica d.o.o. Lobel Krpina (a vjerojatno je tek pravni zastupnik) svatko se u ovoj državi ima pravo ravnopravno natjecati na nekom javno oglašenom natječaju čiji sadržaj smo uredno prepisali s mrežnih stranica Grada Biograda na Moru, a cijeli se nalazi u nastavku priloga:

„JANKOLOVICA d.o.o. za zbrinjavanje otpada
Bukovačka 23
23210 Biograd na Moru

U skladu sa čl. 423. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine”, broj 111/93,  34/99, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 22. i 25. Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva JANKOLOVICA d.o.o. za zbrinjavanje otpada od 07. rujna 2020. godine, članka 2. Pravilnika
o postupku i kriterijima za provedbu javnog natječaja za imenovanje direktora Trgovačkog društva JANKOLOVICA d.o.o. za zbrinjavanje otpada i članka 2. Odluke Skupštine društva o raspisivanju natječaja za imenovanje direktora/ice Trgovačkog društva Jankolovica d.o.o. za zbrinjavanje otpada od 28. listopada 2020. godine, Skupština društva dana 28. listopada 2020. godine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora/icu Društva – jedinog člana Uprave Društva
JANKOLOVICA d.o.o. za zbrinjavanje otpada

Za direktora/icu Društva može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) ispunjava i sljedeće posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist tehničke, društvene ili biotehničke struke,
– najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– posebna znanja i sposobnosti: radne, stručne i organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, vozačka dozvola B kategorije te aktivno poznavanje rada na računalu,
– nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga, te nepostojanje nepravomoćne presude,
– nepostojanje zapreka za imenovanje iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19),
– nepostojanje sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15).

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni dostaviti:
• životopis,
• dokaz o stručnoj spremi, preslika diplome,
• preslika domovnice,
• dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), original
• dokaz o ispunjavanju uvjeta posjedovanja dvije (2) godine radnog iskustva na odgovarajućim rukovodećim poslovima (ugovor o radu, potvrda poslodavca i sl.),
• uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donesena nepravomoćna presuda, ne starije od 30 (trideset) dana, original uvjerenja,
• program rada Društva za mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine,
• izjava kandidata/kinje ovjerenu kod javnog bilježnika, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), ne starija od 30 (trideset) dana,
– izjavu kandidata/kinje ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15 i 98/19), ne starija od 30 (trideset) dana,
– presliku vozačke dozvole,
– potvrdu o poznavanju rada na PC-u ili sastavljenu ili sastavljenu i vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na PC-u.

Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta, kandidat je dužan podnijeti i prijedlog plana rada kandidata za mandatno razdoblje za koje se bira.

Direktor/ica Društva imenuje se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17).

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od objave Natječaja u Zadarskom listu, na mrežnim stranicama Društva odnosno mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru kao jedinog osnivača (www.biogradnamoru.hr) i oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru..

Prijave se predaju u zatvorenim omotnicama isključivo putem pošte preporučeno na adresu JANKOLOVICA d.o.o. za zbrinjavanje otpada, Bukovačka 23, 23 210 Biograd na Moru, s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za imenovanje direktora/ice“.

Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka izbora i imenovanja direktora/ice Društva će ispitati ponude i obaviti intervju sa kandidatima, te dati Skupštini društva prijedlog kandidata za Direktora – Upravu društva.

Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se razmatrati.

Kandidatu iz prethodnog stvavka dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Smatra se da je kandidat, koji se nije odazvao pozivu na razgovor-intervju, povukao prijavu na natječaj.

Odluku o imenovanju direktora/ice donosi Skupština Društva temeljem prijedloga Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka izbora i imenovanja direktora/ice Društva, a obavijest o imenovanju dostavlja se svim kandidatima/kinjama u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o imenovanju.

Skupština zadržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata i poništiti ovaj natječaj u bilo kojem trenutku i bez posebnog obrazloženja.
U slučaju poništenja ovog natječaja društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

Gradonačelnik
Grada Biograda na Moru
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

kao Skupština društva
JANKOLOVICA d.o.o.

Prilozi:

Izvor: Grad Biograd na Moru, Zadarski list, Poslovna.hr