Upisi djece u Dječji vrtić Biograd za 2019./2020. pedagošku godinu

Na službenim mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru od srijede, 24. travnja, nalazi se obavijest o prijavi i provođenju postupka upisa djece u Dječji vrtić Biograd za 2019./2020. pedagošku godinu. Što prikupiti, kako se prijaviti, kada i gdje, tko ostvaruje određenu prednost i sl. piše u javno dostupnoj objavi:

OBAVIJEST O UPISU
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020.

Dječji vrtić „Biograd“ primat će zahtjeve za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja od 29.04.2019. do 13.05.2019. godine, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati za redovni 10-satni program za djecu koja navršavaju godinu dana pa do polaska u školu i 2,5 satni program predškole za djecu školske obveznike u 2020./2021.

DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS
Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja Dječjem vrtiću,
1. Popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću (Marina Držića 1) i na web stranici: http://www.dv-biograd.hr),
2. Upitnik o razvojnom statusu djeteta za roditelje dostupan u dječjem vrtiću (Marina Držića 1) i na web stranici: http://www.dv-biograd.hr),
3. Rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih (preslika),
4. Potvrdu o prebivalištu za oba roditelja ili preslike važećih osobnih iskaznica, osim za Kratki program predškole gdje roditelj može imati umjesto prebivališta boravište na području grada Biograda ,
5. Potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta,
6. Preslika knjižice imunizacije kao dokaz da je dijete redovno cijepljeno,
7. Potpisana privola za korištenje osobnih podataka djeteta i roditelja u svrhu cijelog upisnog postupka,
8. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.

PREDNOST ZA UPIS U REDOVITI PROGRAM
1. Djeca roditelja invalida Domovinskog rata: preslika drugostupanjskog rješenja Ministarstva branitelja o statusu HRVI (pravomoćno rješenje) ili potvrda nadležnog ureda o pripadanju kategoriji,
2. Djeca zaposlenih roditelja i djeca čiji su roditelji redovni studenti: potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom statusu roditelja, odnosno potvrda fakulteta o statusu redovnih studenata, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis,
3. Djeca iz obitelji s troje ili više djece:  preslike rodnih listova za svako dijete koje se navodi u prijavi,
4. Djeca s teškoćama u razvoju:  nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb ili dokaz o postupku vještačenja uz ostale zdravstvene nalaze sa dijagnozom,
5. Djeca samohranih nezaposlenih roditelja: preslika presude o razvodu braka u kojoj se navodi da je majka/otac samohran/a: dokaz da osoba ne prima alimentaciju, preslika smrtnog lista (ukoliko je jedan roditelj umro) ili izvatka iz matice umrlih, preslika rodnog lista u koji nije upisano ime oca, potvrda banke o neisplati uzdržavanja za dijete,
6. Djeca u udomiteljskim obiteljima: Sudska odluka i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj,
7. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu: preslika rodnog lista za dijete u godini prije polaska u školu (do 01.04. dijete puni 6 godina); rodni list je već dio obvezne dokumentacije,
8. Djeca roditelja koji primaju dječji doplatak:  rješenje o priznavanju prava na dječji doplatak (ukoliko rješenje za tekuću godinu nije zaprimljeno, prilaže se rješenje iz prošle godine i potvrda o predaji zahtjeva za tekuću godinu),
9. Djeca korisnika stalne pomoći Centra za socijalni skrb:  dokaz o primanju stalne pomoći za uzdržavanje (rješenje Centra za socijalnu skrb o primaju stalne pomoći za uzdržavanje),

OBJAVA REZULTATA UPISA
Skupno Rješenje o rezultatima upisa koje donosi Povjerenstvo za upis uz suglasnost Upravnog vijeća bit će objavljeno na oglasnoj ploči dječjeg vrtića „Biograd“ (Marina Držića 1) i na web stranici vrtića www.dv-biograd.hr do 3. lipnja 2019.

UPIS
Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićem. Potpisani Ugovor predati upravi vrtića do 15. srpnja 2019. Dijete se uključuje u program 02.09.2019.

Prilozi:

Foto ilustracija: Pixabay