Drvored čempresa na samom ulazu u Biograd na Moru nekada je bio posebno zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture

Na samom ulazu u grad Biograd na Moru nalazi se jedan skroman, ali vrlo značajan hortikulturni spomenik Jadranske obale – Drvored čempresa. Zasađen je na inicijativu Huberta Borellija (1887.-1914.) nekadašnjeg općinskog načelnika Biograda. Njegovom zaslugom također udareni su 1980. godine temelji za gradnju općinske zgrade u predjelu Varoš. Općinska zgrada dovršena je 1895. godine uz blagoslov mjesnog župnika Lovrovića.

Novoizgrađena općinska zgrada okružena stablima

Čempresi su u drvoredu posađeni uz cestu od Biograda prema Vrani (od Biograda do Opatinskih Torova) prilikom izgradnje te ceste nakon isušenja Vranskog blata u periodu od 1898. do 1902. godine. Blato se moralo isušiti radi dobivanja novih obradivih površina.

Sadašnja starost čempresa je, prema tome, oko 116 – 120 godina.

Drvored u duljini 2 kilometra  neobično je zanimljiv hortikulturni objekt obzirom na starost, kao i na interesantne habituse pojedinih primjeraka, s vrlo gustom krošnjom.

Čempresi u drvoredu pripadaju osnovnom tipu Cupressus semprevirens L.  s njegova dva varijateta Cupressus semprevirens var. pyramidalis i Cupressus semprevirens var. horizontalis.

Rješenjem Zavoda za zaštitu prirode Socijalističke Republike Hrvatske, broj: 198/1-1964. dd 5. rujna 1964. godine Drvored čempresa kod Biograda na Moru zaštićen je i upisan u Registar posebno zaštićenih objekata prirode pod reg. brojem 151.

No međutim, Natura Jadera, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije, svojim je dopisom (KLASA: 612-07/13-01/45, URBROJ:2195/1-88-13-1) od 22. svibnja 2013. godine izvijestila Upravu za zaštitu prirode o očevidu obavljenom na predmetnom spomeniku parkovne arhitekture.  Prilikom istog utvrđeno je, nažalost, kako je velik broj stabala u drvoredu posječen, a preostala stabla su izrazito oštećena, posebno napadom čempresovog krasnika (Buprestis cupressi Germar, 1817).

Drvored čempresa danas

Sukladno članku 25. Zakona o zaštiti prirode, ako nestanu obilježja zbog kojih je proglašeno zaštićeno područje, donositelj akta o proglašenju može donijeti akt o prestanku zaštite. Pa je tako nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, budući da je neosporno utvrđeno kako je spomenik parkovne arhitekture „Drvored čempresa kod Biograda n/m“ izgubio svojstva zbog kojih je proglašen zaštićenim, 4. lipnja 2013. godine donijelo Rješenje o prestanku zaštite spomenika parkovne arhitekture „Drvored čempresa kod Biograda n/m“.

Izvor: Biogradski zbornik (str.553), Natura Jadera Rješenje.pdf