Objavljen natječaj za ravnatelja Dječjeg vrtića Biograd, a u javnom natječaju potkrala se jedna kardinalna greška

U dnevnom tisku jutros je osvanuo natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja ili ravnateljice biogradskog dječjeg vrtića. Na službenoj stranici Dječjeg vrtića Biograd ovaj natječaj još uvijek nije oglašen, pa ću ga sada na ovom mjestu prepisati u cijelosti. Možda nekome pomogne. Diskutabilno je što se u spomenutom natječaju spominje Statut Dječjeg vrtića Sunce, a traži se ravnatelj Dječjeg vrtića Biograd u Biogradu na Moru. Postavlja se pitanje: kakve veze ima jedno s drugim tj. kakve veze ima Statut Dječjeg vrtića Sunce s Dječjim vrtićem Biograd koji, valjda, ima neki svoj statut?! Sadržaj cijelog natječaja možete pročitati u nastavku…

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97 i 35/08), članka 37. Stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića „Sunce“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru, na sjednici 27.8.2018. donosi odluku o raspisivanju natječaja sa tekstom kako slijedi:

N A T J E Č A J

Za izbor i imenovanje ravnatelja/icu (m/ž) Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja predškolske djece ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, te najmanje pet (5) godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja.

Uz prijavu treba priložiti sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku:

  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi za odgojitelja ili stručnog suradnika
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • dokazi o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13) – ne stariji od 6 mjeseci:

a) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. st. 2)

b) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članku 25. st.4)

c) potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere

  • domovnicu
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronski zapis podići u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje…)
  • životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim uvjetima ostvaruju prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno u prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata (u originalnom natječaju piše s malim početnim slovom „d“) i članova njihovih obitelji (N.N. 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji prema posebnim uvjetima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod istim uvjetima.

Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri (4) godine počevši od 3.12.2018.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Dječji vrtić „Biograd“ 23210 Biograd na Moru, Marina Držića 1. S naznakom „Natječaj za ravnatelja“.

E, to bi bilo to. Sretno svim kandidatima!

Sve prethodno što je ovdje navedeno usporedite i provjerite prema autentičnoj fotografiji iz današnjeg dnevnog tiska…